مهدی بهزاد

درباره من

دکتر مهدی بهزاد
image

استاد گروه آموزشی شیمی معدنی @ دانشکده شیمی

نام: مهدی نام خانوادگی: بهزاد استاد شیمی معدنی رئیس دانشکده شیمی دانشگاه سمنان 1395 - 1398 مدیر تحصیلات تکمیلی پردیس علوم پایه دانشگاه سمنان 1394-1389   ایمیل: mbehzad@semnan.ac.ir   تلفن: 31533195-98+       علایق پژوهشی   شیمی کوئوردیناسیون، بررسی عملکرد کاتالیزوری و فعالیت ضد باکتری و ضد توموری کمپلکسهای عناصر واسطه نانوشیمی، نانوساختارها و نانوکاتالیزورها...

محقق گوگل

(1403/3/20)

استنادات

1840

h-index

25

i10-index

52

مؤلفین همکار

18

اسکوپوس

(1403/3/20)

استنادات

1473

مقالات

71

h-index

23

مؤلفین همکار

113

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

1395 تا کنون

رئیس دانشکده شیمی

دانشگاه سمنان

1389-1394

مدیر تحصیلات تکمیلی پردیس علوم پایه

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/03/23
Crystal structure, electrochemistry,and catalytic studies of a series of new oxidvanadium(IV) schiff-base complexes derived from 1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY(2012)
^مهدی بهزاد, , , ^مهدی صالحی
Crystal structures, DFT calculations, and Hirshfeld surface analyses of two new copper(II) and nickel(II) Schiff base complexes derived from meso-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE(2017)
9111325002, ^مهدی بهزاد*, ^عاتکه سادات ترحمی, ^علی عرب
Influence of metal (W, Pd)-doping on gas sensing properties of the NiO flower-like thin films for o-xylene detection
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2018)
9311325005, ^مهدی بهزاد*, حمیده ثمری جهرمی, ابراهیم علایی
Construction of 0, 1, 2 and 3 dimensional SnO2 nanostructures decorated by NiO nanopetals: Structures, growth and gas-sensing properties
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS(2018)
حمیده ثمری جهرمی, ^مهدی بهزاد*
Ammonia Sensing Using ZnO, and Zn2SnO4 Nanofiber
SENSOR LETTERS(2017)
9218557001, ^مهدی بهزاد*
Hydrothermal synthesis, characterization and catalytic performance of La3+ and Sm3+ - doped Bi2Mn2O7 nanocatalysts for Biginelli reactions
Journal of Nanostructures(2019)
9111328014, ^مهدی بهزاد*
هم نهشت نانوذراتKTiOPO به روشهای گرمابی و هم رسوبی و بررسی خواص آنها
مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران-انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران(2017)
9021334001, ^مجید جعفرتفرشی*, ^مصطفی فضلی, ^مهدی بهزاد
Structural, magnetic and dielectric properties of Dy-doped Co3O4 nanostructures for the electrochemical evolution of oxygen in alkaline media
Journal of Nanostructures(2017)
9211325004, ^مهدی صالحی*, ^مهدی بهزاد
Solar Light Photocatalytic Degradation of Malachite Green by Hydrothermally Synthesized Strontium Arsenate Nanomaterial through Response Surface Methodology
ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE(2018)
شاهین خادمی نیا*, ^مهدی بهزاد, لیلا احمدی کافی, 9411325005
Facile synthesis of layered sodium disilicates as efficient and recoverable nanocatalysts for biodiesel production from rapeseed oil
ADVANCED POWDER TECHNOLOGY(2018)
9111328018, ^مهدی بهزاد*
Low temperature hydrothermal synthesis, evaluation of band gap energies and catalytic performance for Biginelli reactions of Sr (2-x) A (x) Nb (2) O (7+ delta)(A= Eu3+ and Nd3 (x = 0.01 and 0.05) nanomaterials
JOURNAL OF NANOANALYSIS(2018)
9111328014*, ^مهدی بهزاد
Structural, magnetic and electrical properties of pure and Dy-doped Fe2O3 nanostructures synthesized using chemical thermal decomposition technique
International Journal of Nano Dimension(2018)
9011119004, ^مهدی صالحی*, ^مهدی بهزاد
کانمیت تهیه شده از خاکستر پوسته برنج به عنوان یک کاتالیزور بازی موثر، ارزان قیمت و قابل بازیافت برای تولید بیودیزل
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2019)
9111328018, ^مهدی بهزاد*
Crystal structures and antibacterial properties of Cu(II) complexes containing an unsymmetrical N2O Schiff base ligand and bidentate N-donor heterocyclic co-ligands
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY(2019)
9311328003, هستی ایرانمنش, Jonathon E. Beves, Manpreet Kaur, Jerry P. Jasinski, ^مهدی بهزاد*
Modification of H-[B]-ZSM-5 zeolite for methanol to propylene (MTP) conversion: Investigation of extrusion and steaming treatments on physicochemical characteristics and catalytic performance
MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS(2020)
9312328001, ^مهدی بهزاد*, جواد احمدپور, حسن عربی
Mixed-ligand copper complexes with unsymmetrical tridentate Schiff base ligands and 2,20-bipyridine: Synthesis, x-ray crystallography and antibacterial properties
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE(2020)
9611325009, ^مهدی بهزاد*, ^شمس الضحی ابوالمعالی, زینب عباسی
Mixed ligand Cu(II) complexes of an unsymmetrical Schiff base ligand and N-donor heterocyclic co-ligands: Investigation of the effect of co-ligand on the antibacterial properties
INORGANICA CHIMICA ACTA(2020)
9611325002, 9311328003, ^مهدی بهزاد*, علیرضا عباسی
Cu(II) Schiff base complexes on montmorillonite as nano-reactor heterogeneous catalysts for the epoxidation of cyclooctene : synthesis, characterization and immobilization
Reaction kinetics mechanisms and catalysis(2012)
ابوالفضل بضاعت پور, ^مهدی بهزاد, ماندانا امیری, یعقوب منصوری, زهرا رجبعلی زاده, سمیه سروی
Cobalt(III) Schiff base complexes derived from mesostilbenediamine: Synthesis, characterization, crystal structure, electrochemistry and antibacterial studies
INORGANICA CHIMICA ACTA(2013)
^مهدی بهزاد, , هادی امیری رودباری, حسین نظری, دکترابوالفضل محمدی
Copper complexes of pyrazolone-based Schiff base ligands: Synthesis, crystal structures and antibacterial properties
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE(2020)
9611325003, ^مهدی بهزاد*, زینب عباسی, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
Bioactive Salen-type Schiff Base Transition Metal Complexes as Possible Anticancer Agents
IRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH(2019)
9111328015, ^مهدی بهزاد*, بیتا مهروی (استاد مشاور), مهدی شفیعی اردستانی (راهنمای دوم)
Crystal structure and antibacterial properties of a new dinuclear copper complex based on an unsymmetrical NN′O type Schiff base ligand
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY(2020)
9311328003, ^مهدی بهزاد*
Synthesis and characterization of a series of acylpyrazolone transition metal complexes: Crystal structures and catalytic performance in the epoxidation of cyclooctene
INORGANICA CHIMICA ACTA(2020)
9311328003, ^مهدی بهزاد*, Michal Dusek, Monika Kucerakova
The effects of solution pH on structural, optical and electrical properties of KTiOPO4(KTP) nanoparticles synthesized by hydrothermal method
OPTICAL MATERIALS(2020)
الهه غریب شاهیان, ^مجید جعفرتفرشی*, ^مهدی بهزاد
Experimentally Designed Natural Light Induced Photocatalytic Performance of Nanostructured Eu2Ce2O7 Synthesized by a Facile Solid State Method in Removal of Environmental Pollutant Malachite Green (MG)
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES INDIA SECTION A-PHYSICAL SCIENCES(2021)
9411325002, ^مهدی بهزاد*, ^شاهین خادمی نیا, ^علی عرب
Kanemite: an easily prepared and highly efficient catalyst for biodiesel production optimized by response surface methodology
International journal of new chemistry(2020)
9111328018, ^مهدی بهزاد*
Hydrothermal synthesis of H-ZSM-5 catalysts employing the mixed template method and their application in the conversion of methanol to light olefins
Reaction kinetics mechanisms and catalysis(2020)
9312328001, دکتر جواد احمد پور*, ^مهدی بهزاد, دکتر حسن عربی
Induction of Cell Cycle Arrest in MKN45 Cells after Schiff Base Oxovanadium Complex Treatment Using Changes in Gene Expression of CdC25 and P53
Drug research(2020)
سارا میرجلیلی, مائده دژم فکر, عبدالوهاب متقیان, ^مهدی صالحی, ^مهدی بهزاد, علی خالقیان*
Preparation of hierarchical H‑[B]‑ZSM‑5 zeolites by a desilication method as a highly selective catalyst for conversion of methanol to propylene
BRAZILIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING(2021)
9312328001, جواد احمدپور*, ^مهدی بهزاد, حسن عربی
Synthesis, characterization and biological studies of new ruthenium polypyridyl complexes containing non-innocent ligands
(2012)
^مهدی بهزاد, حسین نظری, علی خالقیان
Catalytic oxidation of organic sulfides by new iron-chloro Schiff base complexes: The effect of methoxy substitution and ligand isomerism on the electronic, electrochemical and catalytic performance of the complexes
POLYHEDRON(2021)
9512325003, ابوالفضل غفاری نظیفی, Monika Kucerakova, Michal Dusek, رحمان کریمی, مجتبی امینی, ^مهدی بهزاد*
Investigating the anticancer properties of the two new platinum complexes with iso-and tert-pentylglycine by the DFT, molecular docking, and ADMET assessment and experimental confirmations
JOURNAL OF BIOLOGICAL INORGANIC CHEMISTRY(2021)
9511328009, محبوبه اسلامی مقدم*, ^مهدی بهزاد
Two new oral candidates as anticancer platinum complexes of 1,3-dimethyl pentyl glycine ligand as doping agents against breast cancer
SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY(2021)
9511328009, محبوبه اسلامی مقدم*, ^مهدی بهزاد, سمانه ذوالقدری
Solid state synthesis and catalytic performance of pyrochlore Er2Ti2O7 in epoxidation of cyclooctene
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2021)
9311328003, ^مهدی بهزاد*
Catalytic performance of a wide range of rare-earth titanate pyrochlore (RE2Ti2O7, RE = Sm, Gd, Dy, and Yb) microstructures in the epoxidation of cyclooctene: An electro-structural investigation
Materials Today Communications(2021)
9311328003, casey Marjerrison, John Greedan, ^مهدی بهزاد*
Experimental and computational studies on copper(II) Schiff base complex derived from 4-acetyl-3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE(2022)
9311328003, نسرین فلاح, هستی ایرانمنش, J. E. Beves, ^مهدی بهزاد*
Synthesis, crystal structure and battery-like studies on a new acylpyrazolone-based mixed-ligand Cu(II) complex
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES(2022)
9311328003, فرشاد بوربور اژدری, 9611325003, علیرضا عباسی, ^مهدی بهزاد*
Microstructural characterization and phase analysis of new pyrochlore-type mixed metal oxides RESmTi2O7 (RE = Gd, Er) by X-ray powder diffraction using Rietveld refinement method and spectroscopic studies
CERAMICS INTERNATIONAL(2022)
9311328003, حجت ناجی, Casey A. Marjerrison, J. Greedan, ^مهدی بهزاد*
Synthesis and crystal structures of new mixed-ligand schiff base complexes containing N-donor heterocyclic co-ligands: Molecular docking and pharmacophore modeling studies on the main proteases of SARS-CoV-2 virus (COVID-19 disease)
POLYHEDRON(2022)
9711328015, مریم حسن زاده اصفهانی, علیرضا عباسی, ^مهدی بهزاد*
سنتز، شناسایی، و بررسی تاثیر الکترونگاتیوی بر ویژگی¬های الکتروشیمیایی و کاتالیزوری یک سری از کمپلکس‌های باز شیف جدید اکسووانادیم (IV)
(2012)
^مهدی بهزاد
Synthesis, Characterization, electrochemical studies and antibacterial activities of cobalt(III) complexes with salpn-type Schiff base ligands. Crystal structure of trans-[CoIII(L1)(py)2] ClO4
RUSSIAN JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY(2012)
^مهدی صالحی, , , آرزو رضایی, ^مهدی بهزاد
Synthesis and characterization of two new mixed-ligand Cu(II) complexes of a tridentate NN'O type Schiff base ligand and N-donor heterocyclic co-ligands: In vitro anticancer assay, DNA/human leukemia/COVID-19 molecular docking studies, and pharmacophore modeling
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY(2022)
9711328015, ^مهدی بهزاد*, علی خالقیان, علیرضا عباسی, آنیتا عابدی
Solid state and hydrothermal synthesis, characterization and optical properties of Yb2V2O7
Progress in Physics of Applied Materials(2022)
9411325005, ^مهدی بهزاد*, ^شاهین خادمی نیا
Tetradentate N2O2 type Nickel(II) Schiff base complexes derived from meso-1,2-diphenyle-1,2-ethylenediamine: synthesis, characterization, crystal structures, electrochemistry and catalytic studies
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY(2013)
^مهدی بهزاد, هادی امیری رودباری, Giuseppe Bruno
Structural characterization, phase analysis and electrochemical hydrogen storage studies on new pyrochlore SmRETi2O7 (RE = Dy, Ho, and Yb) microstructures
CERAMICS INTERNATIONAL(2023)
9311328003, سحر زینتلو عجبشیر, حجت ناجی, Casey Marjerrsion, John Greedan, ^مهدی بهزاد*
A pyrazolone-based dinuclear Cu(II) Schiff-base complex: DFT studies on the rate-determining steps of the tautomerism in the ligand and molecular docking modelling with COVID-19 main protease (6LU7)
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY(2023)
^مهدی بهزاد*, 9711328015, آذر قریب, ^علی عرب, علیرضا عباسی
New platinum (II) complexes based on schiff bases: synthesis, specification, X-ray structure, ADMET, DFT, molecular docking, and anticancer activity against breast cancer
JOURNAL OF BIOLOGICAL INORGANIC CHEMISTRY(2023)
محبوبه اسلامی مقدم*, مریم حسن زاده اصفهانی, ^مهدی بهزاد, سمانه ذوالقدری, 9511328009, یاسمن آزادی
Enhanced electrochemical hydrogen storage performance of lanthanum zirconium oxide ceramic microstructures synthesized by a simple approach
CERAMICS INTERNATIONAL(2023)
سحر زینتلو عجبشیر*, 9311328003, Casey Marjerrison, John Greedan, ^مهدی بهزاد
Experimental and molecular docking investigation of anticancer activity of new mixed-ligand Schiff base complexes against human colorectal (HCT116), lung (A549) and breast (MCF7) carcinoma cell lines
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE(2023)
9711328015, 9311328003, یونس صاحبی, عادله دیوسالار, علیرضا عباسی, ^مهدی بهزاد*
Crystal structures and catalytic performance of three new methoxy substituted salen type nickel(II) Schiff base complexes derived from meso-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE(2014)
^مهدی بهزاد, هادی امیری رودباری, Giuseppe Bruno
Mononuclear and dinuclear salen type copper(II) Schiff base complexes: Synthesis, characterization, crystal structures and catalytic epoxidation of cyclooctene
INORGANICA CHIMICA ACTA(2014)
^مهدی بهزاد, هادی امیری رودباری, Giuseppe Bruno
Synthesis, crystal structures and antibacterial studies of oxidovanadium(IV) complexes of salen-type Schiff base ligands derived from meso-1,2dipheny -1.2-ethylenediamine
TRANSITION METAL CHEMISTRY(2013)
^مهدی بهزاد, Maciej Kubicki, Grzegorz Dutkiewicz, ابوالفضل بضاعت پور, دکتر نظری, علی خالقیان, دکترابوالفضل محمدی, ^مهدی صالحی
Application of Polyacrylamide for Methylene Blue Removal from Aqueous Solutions
Journal of Applied Solution Chemistry and Modeling(2014)
^سید حسن زوار موسوی نیاکی, ^مهدی بهزاد
Ionic liquid-based dispersive liquid–liquid microextraction combined with high performance liquid chromatography–UV detection for simultaneous preconcentration and determination of Ni, Co, Cu and Zn in water samples
JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY(2013)
^علیرضا اصغری, ^مریم رجبی, ^مهدی بهزاد, مهراورنگ قائدی
Nano-alumina coated with SDS and modified with salicylaldehyde-5-sulfonate for extraction of heavy metals and their determination by anodic stripping voltammetry
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY(2013)
^مریم رجبی, ^بهرام محمدی, ^علیرضا اصغری, ^مهدی بهزاد
Ultrasound-assisted ionic liquid based dispersive liquid-liquid microextraction and flame atomic absorption spectrometry of cobalt, copper, and zinc in environmental water samples
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2014)
^مریم رجبی, محمدرضا جمالی, ^مهدی بهزاد
Recovery of gold from computer circuit board scramps : the study of the effect of different reductants
(2013)
^نقی سعادت جوی عصر, ^مهدی بهزاد
Synthesis and characterization of nanostructured polythiophene in aqueous medium by soft-template method
(2013)
مصطفی نصراله زاده, محسن جهانشاهی, ^مهدی صالحی, ^مهدی بهزاد, حسین نصراله زاده
حذف رنگهای راکتیو از پسابهای نساجی با استفاده از کربن فعال حاصل از پسماندهای دانه کنجد روکش شده با (AC/PVA) پلی وینیل الکل
(2014)
^مهدی بهزاد, فاطمه تمدن
Synthesis of biodiesel using KOH/Borax as suitable mixed catalyst via transesterification of waste sesame oil
(2014)
^مهدی بهزاد, فاطمه تمدن
Synthesis , Characterization and Studies of Mechanochemical ,Electrochemical ,and Thermal Behavior of Electronegative Oxovanadium(IV)Schiff-base Complexes
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY(2009)
ابوالفضل بضاعت پور, ^مهدی بهزاد, داور . م .بقاعی
High Yield Synthesis of N2O2 type Unsymmetrical Schiff Base Ligands with one Iminic Moiety : An Unusual Reactivity Towards 2-Hydroxy-5-Bromobenzaldehyde
(2007)
^مهدی بهزاد, ابوالفضل بضاعت پور, داور . م .بقاعی
سنتز، شناسایی و مطالعات الکترو شیمیایی یک سری از از کمپلکس های پلی پیریدیل رونتیوم
(2006)
^مهدی بهزاد, داور . م .بقاعی
Variable Noninnocence of Substituted Azobis(phenylcyanamido)diruthenium Complexes
INORGANIC CHEMISTRY(2015)
Mohammad M.R.Choudhuri, ^مهدی بهزاد, Mousa Al-Noaimi, Glenn P.A.Yap, Wolfgang Kaim, Biprajit Sarkar, Robert J.Crutchley
Solid state synthesis, characterization, optical properties and cooperative catalytic performance of bismuth vanadate nanocatalyst for Biginelli rea0ctions
RSC ADVANCES(2015)
^مهدی بهزاد, حمیده ثمری جهرمی
Lanthanum cerate (La2Ce2O7): hydrothermal synthesis, characterization and optical properties
(2015)
^مهدی بهزاد
Low temperature hydrothermal synthesis, characterization and optical properties of strontium pyroniobate
ADVANCED POWDER TECHNOLOGY(2014)
^مهدی بهزاد
Removal of heavy metals from aqueous solution using Fe3O4 nanoparticles coated with Schiff base ligand
DESALINATION AND WATER TREATMENT(2014)
^مهدی بهزاد
Low temperature hydrothermal and solution synthesis of CeO2 nanoparicles: A comperative investigation
(2014)
^مهدی بهزاد, عبدالعلی عالمی, محبوبه دولت یاری, Murat Sertkul
New salen- type manganese(III) Schiff base complexes derived from meso-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine: In vitro anticancer activity, Mechanism of action and Molecular docking studies
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY(2015)
^مهدی بهزاد, بیتا مهروی, مهدی شفیعی اردستانی
Synthesis, characterization, electrochemical and antibacterial studies of new water soluble cobalt (III) Schiff base complexes derived from meso-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine
(2015)
^مهدی بهزاد, علی خالقیان, ابوالفضل بضاعت پور
Bismuth Pyromangenate: Hydrothermal and Solid State Synthesis, Characterization and Optical Properties
(2014)
^مهدی بهزاد
Optimized syringe-assisted dispersive micro solid phase extraction coupled with microsampling flame atomic absorption spectrometry for the simple and fast determination of potentially toxic metals in fruit juice and bio-fluid samples
RSC ADVANCES(2015)
^علیرضا اصغری, ^مریم رجبی, ^مهدی بهزاد
Crystal structures, spectroscopic, electrochemical, and antibacterial properties of a series of new copper(II) Schiff base complexes
(2015)
^مهدی بهزاد, هادی امیری رودباری, , علی خالقیان
Catalytic performance of bismuth pyromanganate nanocatalyst for Biginelli reactions
RSC ADVANCES(2015)
^مهدی بهزاد, عبدالعلی عالمی, محبوبه دولت یاری
Experimentally designed optimized conditions for catalytic performance of nanostructured RuO2 in Biginelli reaction
Journal of Nanostructures(2015)
^مهدی بهزاد, ^مهدی صالحی
Alfa- Bismuth(III)oxide catalyzed Biginelli reactions using experimentally designed optimized condition
(2015)
^مهدی بهزاد, حمیده ثمری جهرمی
Nickel versus copper: enhanced antibacterial activity in a series of new nickel(II) Schiff base complexes
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY(2016)
9111325006, ^مهدی بهزاد, ^مهدی صالحی
Synthesis, Crystal structures and Hirshfeld surface analyses of two new Salen type nickel/sodium heteronuclear complexes
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE(2016)
^مهدی بهزاد, مایکل مارونی, هادی امیری رودباری, گایوسپه برنو, بهرامعلی قنبری
Adsorption of methyl violet from aqueous solution by polyacrylamide as an adsorbent isotherm and kinetic studies
Desalination(2011)
8712329006, ^سید حسن زوار موسوی نیاکی, ^مهدی بهزاد
Spectroscopic studies and determination of the formation constants and thermodynamic parameters for a new water-soluble Co(II) Schiff-base complex and some imidazole derivatives
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY(2011)
8712329001, ^مهدی بهزاد
Pyrochlore Nanomaterials: Synthesis and characterization
هجدهمین کنگره شیمی ایران(2015-08-28)
^مهدی بهزاد, عبدالعلی عالمی
Low temperature solution and hydrothermal method for the synthesis of SnO2 nanoparticles
هجدهمین کنگره شیمی ایران(2015-08-28)
^مهدی بهزاد, 9111328014, عبدالعلی عالمی, عبدالعلی عالمی, محبوبه دولت یاری, محبوبه دولتیاری
Hydrothermal Synthesis and Characterization of Sm+3 Doped RuO2 Nanoparticles
هجدهمین کنگره شیمی ایران(2015-08-28)
^مهدی بهزاد
Hydrothermal Synthesis and Characterization of Nanostructured RuO2: Experimental Design and Catalytic Performance in Biginelli Reaction
هجدهمین کنگره شیمی ایران(2015-08-28)
^مهدی بهزاد
Hydrothermal Synthesis of Eu3+ Doped Bi2O3 Nano Materials
هجدهمین کنگره شیمی ایران(2015-08-28)
^مهدی بهزاد
α- Bi2O3 Nanostructures: A Facile Hydrothermal Synthesis, Characterization and Catalytic Performance in Biginelli Reaction and Experimental Design
هجدهمین کنگره شیمی ایران(2015-08-28)
^مهدی بهزاد
Study of High Thermal Annealing Effect on Crystal Structure of Si
هجدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران(2017-03-07)
9311325005, ^مهدی بهزاد*, حمیده ثمری جهرمی, ابراهیم علایی
Synthesis and characterization of SiO2-ZnO nanocomposite for antireflection coating and xylene sensing
هجدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران(2017-03-07)
8911320011, ^مهدی بهزاد*, حمیده ثمری جهرمی, ابراهیم علایی
Effect of additives on gelation time of silica network in SiO2-NiO, and SiO2-ZnO nanocomposites
نوزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران(2017-09-05)
9311325005, ^مهدی بهزاد*
Synthesis, characterization and film deposition of the WO3 nanowires
نوزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران(2017-09-05)
9311325005, ^مهدی بهزاد*
Increased Sensitivity and Selectivity of Zinc oxide Nano-Rod by using Al-Dopant as Oxygen Sensor
نوزدهمین کنگره شیمی ایران، دانشگاه شیراز(2017-02-20)
9311325004, ^مهدی بهزاد*, حمیده ثمری جهرمی, مریم برزگر
Sensitivity enhancement of carbon monoxide gas sensor using palladium-doped tin oxide
نوزدهمین کنگره شیمی ایران، دانشگاه شیراز(2017-02-20)
Mahshad Sotoudehravan, ^مهدی بهزاد*, Hamideh Samari Jahromi
سنتززئولیت5-ZSM-H به روش هیدروترمال با ترکیب های مختلف TPAOH/TPABr و بررسی عملکردکاتالیتیکی آنها در فرایند تبدیل متانول به پروپیلن (MTP)
چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران(2019-07-23)
مریم سادات بهشتی*, ^مهدی بهزاد, جواد احمدپور (راهنمای دوم), حسن عربی (مشاور)
The removal of lead ions from aqueous solution by modified alumina nanostructure
6th Aegean Analytical Chemistry Days(2009-10-09)
^مهدی بهزاد, ^سید حسن زوار موسوی نیاکی, آزاده ارجمندی
Preparation of Some Useful Catalysts and their Applications
دهمین سمینار شیمی معدنی ایران(0000-00-00)
^علی عموزاده, ^مهدی بهزاد, مرتضی صفردوست
Synthesis and Characterization of a Novel Azodiphenylcyanamido Bridging Ligand with Electron Withdrawing Groups and the Study of the Effect of these G
دهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران(2008-05-14)
^مهدی بهزاد, شیوا فارابی, ابوالفضل بضاعت پور, داور . م .بقاعی
Theoretical Study of Structure of Oxovanadium (IV) Schiff Base Complex Derived from 5-Bromo-3-Nitro sal – Meso - Stien
دهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران(2008-05-14)
^مهدی بهزاد, ابوالفضل بضاعت پور, امیر ناصر شمخانی
Batch Crystallization and Purification of Biologically Important Alkali-Metal Chlorides (KCl and NaCl ) Applying Controlled Cooling and Anti-solvent M
دهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران(2008-05-14)
^مهدی بهزاد, مشکوه دولت, ابوالفضل بضاعت پور, داور . م .بقاعی
Thermal Behavior of Polymeric from Vanadyl Schiff Base Complexes Derived from 5-Bromo-3-Nitro-2-Hydroxybenzaldehyde and Diamines
دهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران(2008-05-14)
^مهدی بهزاد, ابوالفضل بضاعت پور
Synthesis ,Characterization and Mechanochemical Properties of Polymeric Oxovanadium (IV) Complex with Schiff Base Ligand Derived from 5 –Bromo -3- Ni
دهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران(2008-05-14)
ابوالفضل بضاعت پور, ^مهدی بهزاد, داور . م .بقاعی
Removal of of Methyl violet by polyacrylamide polymers in aqueous solution: Equilibrium and kinetic study
چهارمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست(2010-04-27)
^سید حسن زوار موسوی نیاکی, ^مهدی بهزاد
A serise of new derivatives of tetradentate N2O2 type schiff base ligands and their oxovanadium (IV) complexes as highly ...
دوازدهمین سمینار شیمی معدنی ایران(2010-09-15)
^مهدی بهزاد, ابوالفضل بضاعت پور
Synthesis, characterization and catalytic studies of new unsymmetrical tetradentate Schiff base complexe of oxovanadium(IV)
دوازدهمین سمینار شیمی معدنی ایران(2010-09-15)
^مهدی بهزاد
Spectroscopic and thermodynamic studies of charge transfer interactions between a new water-soluble cobalt (II) Schiff base complex and imidazole deri
دوازدهمین سمینار شیمی معدنی ایران(2010-09-15)
^مهدی بهزاد
Synthesis, characterization and electrochemical investigation of a series of Ruthenium polypyridile
دهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران(2008-05-14)
^مهدی بهزاد, ابوالفضل بضاعت پور, ابوالفضل بضاعت پور, داور . م .بقاعی, داور . م .بقاعی
An interpretation and modification on Kapustinskii lattice energy formula
یازدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران(2009-05-13)
^مهدی بهزاد, م شاکریان, م شاکریان
روشهای خالص سازی نمک طعام و بیماریهای ناشی از ناخالصی های موجود در آن
اولین همایش ملی نمک(2008-10-08)
^علی عموزاده, ^مهدی بهزاد, عباسعلی عربی
Synthesis, characterization, X-Ray structure and catalytic activity novel Schiff base oxovanadium (IV) complexes with meso-1,.2-ethylene-1,2-diamine a
سیزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران(2011-09-07)
^مهدی بهزاد
Synthesis, characterization and the study of the interaction of CT-DNA with [Ru(ttp)(x-opda)Cl]PF6 (x: H, CH3)
سیزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران(2011-09-07)
^مهدی بهزاد
Study on effect of electron withdrawing and electron donating groups on the catalytic and electrochemical properties of VO(IV) Schiff base complex of
سیزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران(2011-09-07)
^مهدی بهزاد
Synthesis, characterization, crystal structure and catalytic activity of [VO(X-Sal] in the epoxidation of cyclic alkenes (X = 5-OMe, 4-OMe)
سیزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران(2011-09-07)
^مهدی بهزاد
Synthesis, characterization and study of catalytic properties of a series of N4 and N3 type schiff base complexes with Ni(II), Cu(II) and Zn(II) metal
چهاردهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران(2012-08-25)
^مهدی بهزاد
Antibacterial activity of novel [CoIII(LX)(Imidazole)2]PF6 complexes with tetradentate Schiff base ligands
چهاردهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران(2012-08-25)
^مهدی بهزاد, حسین نظری, ابوالفضل محمدی
Synthesis, characterization, crystal structure, electrochemistry and in vitro antibacterial activities of Co (III) complexes with Schiff base ligand d
چهاردهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران(2012-08-25)
^مهدی بهزاد, هادی امیری رودباری, , حسین نظری, دکترابوالفضل محمدی
Synthesis, crystal structure and photochromic properties of a novel schiff base
چهاردهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران(2012-08-25)
^مهدی بهزاد, هادی امیری رودباری,
Synthesis, characterization, crystal structure, electrochemistry, and in vitro antibacterial activities of VO(IV) complexes with schiff base ligands d
چهاردهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران(2012-08-25)
^مهدی بهزاد, هادی امیری رودباری, , حسین نظری, دکترابوالفضل محمدی, ابوالفضل غفاری
Synthesis, characterization, electrochemistry and spectroscopic studies of charge transfer interaction of a new water-soluble Co(ll) Schiff-base compl
چهاردهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران(2012-08-25)
^مهدی بهزاد
Synthesis, characterization, antibacterial, and electrochemical studies of a new series of water-soluble Co(III) complexes with Schiff base ligand de
چهاردهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران(2012-08-25)
^مهدی بهزاد, حسین نظری, دکترابوالفضل محمدی
شناسایی ساختار دولومیت ایرانی و مقایسه آن بعنوان یک کاتالیست هتروژن با پتاسیم هیدروکسید همگن در تهیه بیودیزل از طریق واکنش ترانس استری شدن روغن ناب
اولین همایش ملی توسعه پایدار، سوخت سبز (بیودیزل)(2013-02-27)
فاطمه تمدن, ^مهدی بهزاد
Synthesis of biodiesel from waste sun flower oil by transesterification with KOH Alumina
بیستمین کنفرانس شیمی آلی ایران(2013-07-03)
فاطمه تمدن, ^مهدی بهزاد
Removal of reactive dyes from wastewater using Fe3O4 coated poly vinyl alcohol nanoparticles as an efficient sorbent
بیستمین کنفرانس شیمی آلی ایران(2013-07-03)
^مهدی بهزاد
Transesterification of sesame seeds using calcined CaCO3 as a heterogeneous base catalyst
شانزدهمین کنگره شیمی ایران(2013-09-07)
^مهدی بهزاد, فاطمه تمدن
Removing of heavy metal ions of Co2+ and Cu2+ from aqueous solutions using TEOS Xerogel as an operative adsorbent
شانزدهمین کنگره شیمی ایران(2013-09-07)
^مصطفی فضلی, ^مهدی بهزاد
تهيه و طراحي هيدروژل بيد هاي كيتوسان آلژينات در حضور نانو ذرات مغناطيسي نانو رس مونت موريلونيت براي رهايش كنترل شده ي داروي ريبوفلاوين
پيرحقيرتموته سوسن(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كمپلكسهاي بازشيف نامتقارن مس(II) از نوع N3O :بررسي طيفي، ساختاري و برهمكنش داكينگ مولكولي با پروتئين اصلي كوويد-19
حسيني سيده بهاره(تاریخ دفاع: 1402/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي جديد مس (II) با بازهاي شيف سه دندانه N2O و چهار دندانه N3O: مطالعه برهمكنش با آنزيم اصلي ويروس COVID-19 به روش داكينگ مولكولي
حسين زاده بارده پريسا(تاریخ دفاع: 1401/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و شناسايي نانو كامپوزيت Zn-Al-LDH/MnO4 و محصول كلسينه شده‌ي ان در تجزيه نوري برخي رنگدانه‌هاي آلي تحت تابش مرئي
امدادي هانيه(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و شناسايي نانو كامپوزيت Zn-Al-LDH/MnO4 و محصول كلسينه شده‌ي ان در تجزيه نوري برخي رنگدانه‌هاي آلي تحت تابش مرئي
امدادي هانيه(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، تعيين ساختار بلوري و مطالعات داكينگ مولكولي كمپلكسهاي جديد مس (II) با بازهاي شيف متقارن مشتق شده از ساليسيل آلدهيدهاي دي-هالوژن
مراديان فاطمه(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، تعيين ساختار بلوري و مطالعات داكينگ مولكولي كمپلكسهاي ليگاند مخلوط جديد مس (II) با بازهاي شيف نا متقارن مشتق شده از ساليسيل آلدهيدهاي دي-هالوژن
اسمعيل نتاج سرستي بهاره(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، شناسايي و مطالعات داكينگ مولكولي كمپلكسهاي جديد ليگاند مخلوط مس(II)
رضايي داور سپيده(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، شناسايي و بررسي خواص بيولوژيكي كمپلكس هاي ليگاند مخلوط مس (II) با ليگاندهاي باز شيف و بي تيازول
قاسمي ليانا(تاریخ دفاع: 1402/06/27) ، مقطع : دكتري
تهيه و شناسايي نانو كامپوزيت Zn-Al-LDH/CrO4و محصول كلسينه شدهي ان در تجزيه نوري برخي رنگدانههاي آليتحت تابش مرئي
كردان مهرسا(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و شناسايي ليگاندهاي بازشيف مشتق از مزو-2،1-دي فنيل-2،1-اتيلن دي آمين با تيوفن-2-كربالدهيد و 5-متيل تيوفن-2-كربالدهيد و كمپلكسهاي مس (II) آنها: بررسي داكينگ مولكولي
مرتضوي هانيه(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و شناسايي كمپلكس‌هاي مس(II)¬ونيكل(II) با ليگاندهاي بازشيف چهار دندانه متقارن مشتق از مزو-2،1-دي فنيل-2،1-اتيلن دي آمين با استيل استون و استوفنون: بررسي داكينگ مولكولي
مهربان فضيلت(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، شناسايي، بررسي سميت و برهمكنش DNA با تركيبات جديد ضد سرطان پلاتين از مشتقات گلايسين يا شيف باز، با استفاده از شيوه هاي طيف سنجي، آناليز DFT و مطالعه داكينگ مولكولي
رمضاني نادعلي(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : دكتري
سنتز، شناسايي و بررسي ويژگي هاي آنتي باكتريال كمپلكسهاي ليگاند مخلوط از ليگاندهاي بازشيف سه دندانه و ليگاند همراه 2،'2-بي پريدين و يون فلزي مس(II)
علي ميرزائي سحر(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، شناسايي و بررسي خواص آنتي باكتريال كمپلكس­هايبازشيفمشتقشدهاز1-فنيل 3-متيل4-آسيل 5-پيرازولونبايونفلزيمس(II)
بچاري پورمحمدي الهه(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كمپلكس ¬هاي ليگاند مخلوط مس(II) با يك ليگاند بازشيف سه دندانه نامتقارن از نوع NN'Oو ليگاندهاي همراه هتروسيكلي –Nدهنده: بررسي اثر ليگاند همراه روي ويژگي¬هاي آنتي باكتريال
البوبالدي زينب(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، شناسايي و بررسي ويژگي هاي الكتروشيميايي، طيفي و آنتي باكتريال كمپلكس هاي بازشيف آهن (III) مشتق شده از مزو- 2،1-دي فنيل-2،1-اتيلن دي آمين
اقوامي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت حسگر توانمند شده با نانوساختارهاي اكسيد فلزي جهت تشخيص منواكسيدكربن در هوا
ستوده روان مهشاد(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز زئوليت H-[B]-ZSM-5 به روش هيدروترمال براي فرآيند توليد پروپيلن از متانول و اصلاح ساختار آن با روش سيليس¬زدايي
بهشتي مريم سادات(تاریخ دفاع: 1399/05/01) ، مقطع : دكتري
سنتز نانومواد Ln2Ti2O7(Ln=Dy,Nd,Eu,Yb) ، بررسي كاربرد فوتو كاتاليزوري Nd2Ti2O7 در تخريب مالاشيت گرين
معماري پناه مطهره(تاریخ دفاع: 1396/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو مواد Ln2V2O7 (Eu ,Yb, Dy (Ln= و Ln2V2O8 (Nd,Eu , ,Yb Dy = (Ln : كاربرد كاتاليزوري Yb2V2O7 در رنگبري رودامين ب
هاديلو سميرا(تاریخ دفاع: 1396/08/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو مواد Ln2Ce2O7 (Ln= Dy,Eu,Nd,Yb) با ساختار فلوئوريت نقص دار و بررسي كاربرد فوتو كاتاليزوري تركيب Eu2Ce2O7 در تخريب رنگ مالاشيت گرين
دولتعلي زاده مينا(تاریخ دفاع: 1396/08/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت كاتاليزوري پيروكلرهاي(Ln = Sm, Gd, Dy, Er, Yb)Ln2Ti2O7 و (Ln = La, Nd)Ln2Zr2O7دراپوكسيدايون سيكلواكتن
حسن زاده اصفهاني مريم(تاریخ دفاع: 1398/12/21) ، مقطع : دكتري
ساخت حسگر تشخيص اكسيژن در هوا با استفاده از نانو كامپوزيت هاي فعال شده
نور زاده مونا(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، اصلاح سطح و ارزيابي عملكرد نانوساختارهاي هيبريدي SnO2 به منظور ساخت حسگر تشخيص گاز NH3 در هوا
ثمري جهرمي حميده(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : دكتري
فعال سازي فيبر نوري با نانو ساختارها جهت تشخيص آلودگي موجود در خاك
خورشيدي غزاله(تاریخ دفاع: 1395/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز شناسايي و ساختار هاي كريستالي، مطالعه ي الكتروشيمي و خواص باكتريال كمپلكس هاي جديد فلزات واسطه با ليگاندهاي باز شيف نا متقارن
گليني معصومه(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز شناسايي و ساختار هاي كريستالي، مطالعه ي الكتروشيمي و خواص باكتريال كمپلكس هاي باز شيف جديد فلزات واسطه
جعفري محبوبه(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز هيدروترمال بيسموت اكسيد و بررسي خاصيت كاتاليزوري آن در واكنش بيگينلي با روش طراحي آزمايش، بررسي تاثير دوپه كردن يون¬هاي Eu3+ و Nd3+ در آن و سنتز هيدروترمال روتنيوم اكسيد و بررسي تاثير دوپه كردن يون¬هايEu3+ و Tb3+در آن
صباغيان مرضيه(تاریخ دفاع: 1394/06/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز هيدروترمال و شناسايي نانو ساختار روتنيم (IV) اكسيد و دوپه كردن يونهاي ساماريم (III) و ديسپروزيوم (III) در آن : طراحي آزمايش و فعاليت كاتاليزوري در واكنش بيگينلي
سليماني فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/06/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات بيولوژيكي كمپلكس هاي بازشيف عناصر واسطه
دمرچلي مريم(تاریخ دفاع: 1396/11/25) ، مقطع : دكتري
كاربرد سراميك هاي پايه به عنوان كاتاليزور ناهمگن در .....
غفاري نظيفي ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1396/12/15) ، مقطع : دكتري
سنتز هيدروترمال نانومواد پيروكلر از نوع ...
خادمي نيا شاهين(تاریخ دفاع: 1394/12/03) ، مقطع : دكتري
سنتز و رشد بلورها و نانوبلورهاي KTiPO4 با شكل و اندازه كنترل شده و بررسي خواص فيزيكي آنها
غريب شاهيان الهه(تاریخ دفاع: 1396/06/14) ، مقطع : دكتري
سنتز، شناسايي و بررسي ويژگي هاي الكتروني، الكتروشيميايي و بلورنگاري كمپلكس هاي تك هسته اي و چند هسته اي باز شيف عناصر واسطه
محلوجي نيلوفر(تاریخ دفاع: 1394/12/24) ، مقطع : دكتري
سنتز، شناسايي و ساختار بلوري كمپلكس هاي عناصر واسطه با ليگاندهاي باز شيف سه دندانه اي نامتقارن
رحيمي فر فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، شناسايي و ساختارهاي بلوري كمپلكس هاي عناصر واسطه با ليگاندهاي باز شيف مشتق شده از سولفوناميد
قاسمي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، شناسايي و ساختارهاي بلوري كمپلكس هاي دو هسته اي عناصر واسطه با ليگاندهاي باز شيف سه دندانه اي نامتقارن
فقاني فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و شناسايي ليگاندهاي بازشيف مشتق از meso-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine و استيل استون و
مسعودي زيارتي محدثه(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، شناسايي و بررسي اثر الكترونگاتيوي بر ويژگي¬هاي ليگاندهاي باز شيف و كمپلكس¬هاي Ni (II) آن¬ها
هنركارآشنا مهناز(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و شناسايي ليگاندهاي باز شيف الكترونگاتيو و كمپلكس¬هاي Cu(II) آنها
ايماني نصيبه(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و شناسايي ليگاندهاي باز شيف نامتقارن و كمپلكس¬هاي فلزي آنها
صيفي كارقمي ليلا(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
رحيمي مرتضي(تاریخ دفاع: 1392/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
طاهرلو راضيه(تاریخ دفاع: 1392/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
جنيدي پور امير(تاریخ دفاع: 1392/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ميرزائي دمنه مهتاب(تاریخ دفاع: 1392/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
پويان مهسا(تاریخ دفاع: 1392/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
دياني داود(تاریخ دفاع: 1392/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
عباسي زينب(تاریخ دفاع: 1392/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
بوربور اژدري فرشاد(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
مرادي نسب شيدا(تاریخ دفاع: 1392/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
بلياني سحر(تاریخ دفاع: 1392/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانوپليمرهاي هادي جهت كاربرد در پيلهاي سوختي
نصراله زاده معصوميان سيدمصطفي(تاریخ دفاع: 1392/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه نانو ذرات روتنيم محافظت شده با دي تيوكارباماتها و استفاده از آن در واكنش آلي
ايران منش هستي(تاریخ دفاع: 1391/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي فعاليت آنتي باكتريال و آنتي ديابت يك سري از كمپلكسهاي باز....
طاهري اميد(تاریخ دفاع: 1391/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مطالعه برهمكنش كمپلكسهاي باز شيف جديد محلول در آب....
مختارزاده زينب(تاریخ دفاع: 1391/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
حيدري هادي(تاریخ دفاع: 1390/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كمپلكس هاي بازشيفت اكسوواناديوم مشتق از مزو استيلبن دي آمين :مطالعه ويژگي هاي بلور نگاري كاتاليزوري و الكتروشيميايي
غفاري نظيفي ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1390/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز- شناسايي و مطالعه ويژگيهاي كاتاليزوري برخي كمپلكسهاي والانس- بالاي اكسوواناديوم و دي اكسوموليبدنيوم
باسوتي محمد(تاریخ دفاع: 1390/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
طاهري سوفيا(تاریخ دفاع: 1390/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي كارايي فرايندهاي اكسايش پيشرفته
اينانلويغمورلو محمد(تاریخ دفاع: 1390/10/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز شناسايي و مطالعه ويژگي هاي طيفي بلورنگاري و كاتاليزوري يك سري از كمپلكس هاي باز شيف جديد اكسوواناديوم و كبالت
اطميناني سعيد(تاریخ دفاع: 1389/11/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اوربیتالهای مولکولی کمپلکس های فلزات واسطه
اوربیتالهای مولکولی کمپلکس های فلزات واسطه
فرآیند گرمایی در تولید نانوذرات (KTP)KTiOP4
دانشگاه سمنان(2019-01-06)
سنتز و شناسایی نانو مواد پیروکلر Ln2Ti2O7 (Ln=Y, Yb, Er, Eu, Nd, La, Dy) با استفاده از روش هیدروترمال و حالت جامد بعنوان سنسور اکسیژن در دمای بالا(مجری اول)
(2022-04-05)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
شیمی معدنی یک   (716 بار دانلود)
رشته : شیمی , گرایش : کاربردی
طیف سنجی معدنی   (895 بار دانلود)
رشته : شیمی معدنی , گرایش : معدنی
َشیمی معدنی 3   (1670 بار دانلود)
رشته : شیمی کاربردی , گرایش : کاربردی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی
mbehzad@semnan.ac.ir
(+98)2331532285

فرم تماس